Sinds 1885
  |  Klantenservice  |  Veelgestelde vragen  |  Contact

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1 - Definities:

 

1.   Houtenkeukenopmaat.nl is gevestigd op het adres: Zandberg 81, 9563 PL Ter Apelkanaal.

2.   Houtenkeukenopmaat.nl is een onderdeel van Gerard Hempen B.V., ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel voor Noord-Nederland onder nummer 02079596.

3.   In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:

-     De website: de website van houtenkeukenopmaat.nl en alle onderliggende pagina’s, uitgezonderd links naar websites van derden;

-     Klant: een ieder, al dan niet handelend uit naam van een bedrijf of beroep, die een overeenkomst aangaat of wil aangaan met houtenkeukenopmaat.nl of voor wie houtenkeukenopmaat.nl een aanbieding doet of een offerte maakt;

-     Product: het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen houtenkeukenopmaat.nl en de klant aan de klant geleverd dient of dienen te worden en waarvoor een overeengekomen prijs betaald dient te worden;

-     Overeenkomst: de overeenkomst tussen houtenkeukenopmaat.nl en de klant;

-     Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden. 

 

Artikel 2 – Algemeen:

 

1.   Deze voorwaarden maken deel uit van alle aanbiedingen en offertes van en overeenkomsten met houtenkeukenopmaat.nl, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.

2.   Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met houtenkeukenopmaat.nl, indien houtenkeukenopmaat.nl voor de uitvoering daarvan derden dient in te schakelen.

3.   Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van een klant of derden niet door houtenkeukenopmaat.nl erkend.

 

 Artikel 3 - Aanbiedingen en bestellingen:

 

1.   Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld door houtenkeukenopmaat.nl.

2.   Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden.

3.   Houtenkeukenopmaat.nl kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen. Alle prijzen en productomschrijvingen zijn onder voorbehoud van schrijf-, druk- of vermeldingsfouten.

4.   Een bestelling bindt de klant.

5.   Houtenkeukenopmaat.nl kan niet aan haar aanbiedingen en offertes worden gehouden indien de klant, naar termen van redelijkheid en billijkheid en naar de in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte, danwel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

6.   Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de bestelling opgenomen aanbod, is houtenkeukenopmaat.nl daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij houtenkeukenopmaat.nl uitdrukkelijk anders aangeeft.

7.   Een samengestelde prijsopgave verplicht houtenkeukenopmaat.nl niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of bestelling begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

8.   Aanbiedingen van houtenkeukenopmaat.nl gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.

 

Artikel 4 – Overeenkomst:

 

 1. Overeenkomsten binden houtenkeukenopmaat.nl eerst na schriftelijke bevestiging harerzijds. Feitelijke uitvoering door houtenkeukenopmaat.nl of een door houtenkeukenopmaat.nl verzonden factuur, staat gelijk aan een schriftelijke bevestiging van het aanbod. 
 1. Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien schriftelijk overeengekomen.

 

Artikel 5 – Levering:

 

 1. De door houtenkeukenopmaat.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. 
 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, geschiedt levering op het overeengekomen afleveradres en bepaalt houtenkeukenopmaat.nl de wijze van verzending. 
 1. De klant is verplicht het overeengekomen product af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staat of aan hem ter hand wordt gesteld. 
 1. Indien de klant de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zal het product worden opgeslagen voor rekening en risico van de klant. 
 1. Aan de leveringsplicht van houtenkeukenopmaat.nl zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra het door houtenkeukenopmaat.nl geleverde product één keer aan de klant is aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering, behoudens tegenbewijs.

 

 Artikel 6 – Bezorging:

 

 1. Houtenkeukenopmaat.nl berekent geen bezorgkosten (transportkosten) voor leveringen binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden.  
 1. Bezorging buiten Nederland en/of op de Waddeneilanden vindt plaats in overleg met houtenkeukenopmaat.nl. De klant kan terzake middels e-mail (info@ houtenkeukenopmaat.nl) informeren naar de kosten van bezorging. 
 1. Bestellingen zullen, tenzij er sprake is van montage, worden geleverd tot aan de voordeur, ook bij flatgebouwen, doch dan slechts indien en voor zover er een functionerende lift in de flat aanwezig is en de lift voldoende ruimte biedt om het artikel te vervoeren.

  

Artikel 7 – Prijzen:

 

 1. Alle genoemde prijzen zijn in euro’s uitgedrukt,  inclusief 21 % BTW. 
 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief bezorgkosten indien en voor zover het betreft een levering binnen Nederland, met uitzondering van de Waddeneilanden. Dient levering te geschieden op de Waddeneilanden of in het buitenland, dan heeft houtenkeukenopmaat.nl het recht een nadere opslag voor bezorgkosten in rekening te brengen. De hoogte van die opslag wordt door houtenkeukenopmaat.nl bekend gemaakt op de wijze als omschreven in artikel 6 lid 2 van deze voorwaarden. 
 1. Alle genoemde prijzen zijn inclusief de wettelijk verplichte verwijderingsbijdrage.
 1. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.
 1. Houtenkeukenopmaat.nl garandeert dat prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst niet zullen plaatsvinden, tenzij de prijsverhoging het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. 
 1. Indien na de bestelling een prijsverlaging optreedt, dan zal dit geen gevolg hebben voor de overeengekomen prijs. 

 

Artikel 8 - Ontbinding:

 

 1. Onverminderd de rechten van houtenkeukenopmaat.nl op basis van de wet, is houtenkeukenopmaat.nl gerechtigd door middel van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring aan de klant de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te ontbinden, met het recht op schadevergoeding jegens de klant, indien na het sluiten van de overeenkomst aan houtenkeukenopmaat.nl omstandigheden ter kennis komen die houtenkeukenopmaat.nl goede grond geven te vrezen dat de klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen of indien houtenkeukenopmaat.nl bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid blijft uit of is onvoldoende (ondanks sommatie), alsmede in geval van faillissement van de klant, een eigen aanvraag tot faillissement door de klant, surseance van betaling, liquidatie of een besluit daartoe, gehele of gedeeltelijke overdracht van het bedrijf van de klant, inbeslagneming van enig deel van zijn vermogen of wanneer de klant anderszins het beheer over zijn vermogen verliest. 
 1. Indien zich omstandigheden voordoen met betrekking tot personen en/of materialen waarvan houtenkeukenopmaat.nl zich bij de uitvoering van de overeenkomst bedient of zich pleegt te bedienen, welke van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk danwel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving ervan in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is houtenkeukenopmaat.nl bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder op enigerlei wijze schadevergoeding verschuldigd te zijn aan de klant. 
 1. Ingeval er sprake is van een consumentenkoop (apparatuur, kranen en handgrepen) heeft de klant het recht het product binnen 7 werkdagen, ingaande de dag na ontvangst, retour te zenden naar houtenkeukenopmaat.nl. Dit geld niet voor producten die speciaal voor de klant worden besteld of op maat worden gemaakt. Afhankelijk van de staat waarin het product door houtenkeukenopmaat.nl wordt ontvangen, ontvangt de klant een gedeelte van het aankoopbedrag terug, zoals in lid 5 van dit artikel nader gespecificeerd. De klant dient per e-mail, brief of fax een verzoek in te dienen voor terugname van het product. Hierin dient tenminste de staat van het product te zijn vermeld zoals bepaald in lid 5 van dit artikel. 
 1. Eventuele schade welke ontstaat tijdens het retour zenden aan houtenkeukenopmaat.nl komt voor rekening en risico van de klant. 
 1. Het product kan in de volgende drie staten verkeren: 

a. staat 1, het product is onbeschadigd en in de originele, ongeopende verpakking en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 6 sub a t/m g. De klant ontvangt 100% van het overeengekomen aankoopbedrag van het product retour, onder inhouding door houtenkeukenopmaat.nl van een bedrag groot € 50,-- ter zake administratiekosten;

b. staat 2; het product is onbeschadigd, de originele verpakking is nog wel aanwezig en voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 6 sub a t/m g. De klant ontvangt 85% van het aankoopbedrag van het product retour;

c. staat 3; het product is beschadigd of de originele verpakking ontbreekt of toebehoren ontbreken zoals, handleiding, montagemateriaal, meegeleverde accessoires, e.d. Het product voldoet aan de voorwaarden gesteld in lid 6 sub b t/m f. De klant ontvangt 50% van het aankoopbedrag van het product retour.

 

 1. Voorwaarden voor retourzending: 

a.         het product dient geheel compleet en in originele staat te zijn;

b.         het product dient ongebruikt te zijn;

c.         het product dient schoon te zijn, zoals de klant deze heeft ontvangen;

d.         het product mag niet ingebouwd zijn geweest;

e.         het product mag niet gemonteerd zijn geweest;

f.         meegeleverd montagemateriaal dient origineel verpakt te zijn;

g.         het product moet voorzien zijn van de originele handleiding(en) en meegeleverde accessoires.
 

 

 1. Bepaling restitutiebedrag: 

a.         Na ontvangst van het retour gestuurde product, zal houtenkeukenopmaat.nl het product door een deskundige laten onderzoeken. De klant wordt na dit onderzoek op de hoogte gesteld van het oordeel van de deskundige en van het percentage wat aan de klant zal worden terug betaald;

b.         Indien de klant akkoord gaat met het in lid 7 sub a bedoelde percentage zal houtenkeukenopmaat.nl het overeengekomen bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen daarna overmaken aan de klant;

c.         Indien de klant niet akkoord gaat met het in lid 7 sub a bedoelde percentage, blijft het product eigendom van de klant en dient de klant voor eigen rekening en risico, binnen een termijn van 8 werkdagen het product op de locatie van aflevering op te halen.

  

Artikel 9 – Garantie:

 

 1. Houtenkeukenopmaat.nl biedt geen uitgebreidere garantie op het geleverde product dan de garantie(-voorwaarden) van de fabrikant van het product, zonder evenwel de rechten van de klant voortvloeiend uit dwingendrechtelijke wetsbepalingen aan te tasten. 
 1. Houtenkeukenopmaat.nl is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van het product voor elke individuele toepassing door de klant, noch voor eventuele adviezen ten aanzien van het gebruik of de toepassing van het product. 
 1. De klant is verplicht het geleverde product bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat het geleverde product verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de klant (alvorens over te gaan tot terugzending aan houtenkeukenopmaat.nl) deze gebreken onmiddellijk schriftelijk te melden aan houtenkeukenopmaat.nl. Terugzending van het product dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend. Ingebruikneming na constatering van gebreken, beschadiging ontstaan na constatering van gebreken, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreken, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen. 
 1. Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de klant jegens houtenkeukenopmaat.nl in gebreke is; B) de klant het geleverde product zelf heeft gerepareerd en/of bewerkt of door derden heeft laten repareren of bewerken; C) het geleverde product aan abnormale omstandigheden is blootgesteld of anderszins onzorgvuldig is behandeld of in strijd met de aanwijzingen van houtenkeukenopmaat.nl en/of gebruiksaanwijzing op de verpakking is behandeld; D) de ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of kwaliteit van de toegepaste materialen. 
 1. Indien klachten van de klant door houtenkeukenopmaat.nl gegrond worden bevonden, zal houtenkeukenopmaat.nl naar haar keuze, of het geleverde product kosteloos vervangen of met de klant een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien verstande dat de aansprakelijkheid van houtenkeukenopmaat.nl en mitsdien het bedrag van de schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag van het product, dan wel (naar keuze van houtenkeukenopmaat.nl) tot het maximale in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van houtenkeukenopmaat.nl gedekte bedrag. Iedere aansprakelijkheid van houtenkeukenopmaat.nl voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde winst. 

 

Artikel 10 - Onderzoek, reclames:

 

 1. De klant is gehouden het geleverde product op het moment van (af)levering, samen met de chauffeur na te zien op beschadigingen. Daarbij behoort de klant te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 
 1. Eventueel beschadigde of verkeerd geleverde producten zullen direct mee retour worden genomen. 
 1. Er worden geen producten retour genomen, nadat de chauffeur de apparatuur met de klant heeft nagelopen en geen beschadigingen of leveringsgebreken heeft geconstateerd. 
 1. Het risico van de producten na het in lid 1 bedoelde onderzoek komt geheel voor rekening van de klant. 
 1. Eventuele zichtbare tekortkomingen dienen binnen drie dagen na levering schriftelijk aan houtenkeukenopmaat.nl te worden gemeld, dit met gelijktijdige overhandiging van het garantiebewijs en het gebrekkige product, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 
 1. Een niet zichtbare tekortkoming dient de klant binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen de garantietermijn te melden aan houtenkeukenopmaat.nl, met inachtneming van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde. 

 

Artikel 11 - Risico-overgang:

 

Het risico van verlies of beschadiging van het product dat voorwerp van de overeenkomst is, gaat op de klant over op het moment waarop het product aan de klant juridisch en/of feitelijk wordt geleverd en daarmee in de macht van de klant of van een door de klant aan te wijzen derde wordt gebracht. 

 

Artikel 12 – Betaling:

U hoeft bij Houtenkeukenopmaat.nl uw bestelling pas te betalen als de keukenonderdelen klaar staan voor levering. U krijgt hier voor levering bericht van. Betaling kan via overboeking per bank of iDeal. U krijgt altijd een factuur / leverbon van Houtenkeukenopmaat.nl  zodat we service afspraken ook adequaat kunnen oppakken. Houtenkeukenopmaat.nl vertrouwd in de klant en in een succesvolle levering van een prachtige keuken.

De klant kan er voor kiezen middels IDEAL te betalen tijdens het bestelproces, danwel er voor kiezen een factuur te ontvangen terzake het door hem bestelde product.
Deze laatstbedoelde factuur kan men gebruiken om het betreffende bedrag 5 dagen voor aflevering per bank over te maken op de bankrekening van houtenkeukenopmaat.nl.
Tevens kan de klant ervoor kiezen om het volledige bedrag te pinnen bij aflevering.

 

Artikel 13 – Aansprakelijkheid:

 

 1. Indien het door houtenkeukenopmaat.nl geleverde product gebrekkig is, is de aansprakelijkheid van houtenkeukenopmaat.nl jegens de klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder “Garantie” (artikel 9) is bepaald. 
 1. Wanneer de producent van een gebrekkig product aansprakelijk is voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van houtenkeukenopmaat.nl beperkt tot herstel of vervanging van het product, dan wel terugbetaling van de koopprijs. 
 1. Onverminderd het bovenstaande is houtenkeukenopmaat.nl niet aansprakelijk, indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik van de klant. 
 1. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet, indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van houtenkeukenopmaat.nl of haar ondergeschikten. 

 

Artikel 14 – Overmacht:

 

 1. Houtenkeukenopmaat.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien houtenkeukenopmaat.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. 
 1. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop houtenkeukenopmaat.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor houtenkeukenopmaat.nl niet in staat is tijdig haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van houtenkeukenopmaat.nl worden daaronder expliciet begrepen. 
 1. Houtenkeukenopmaat.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat houtenkeukenopmaat.nl haar verbintenis had moeten nakomen. 
 1. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade, hoegenaamd ook, aan de andere partij. 
 1. Voor zover houtenkeukenopmaat.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen, of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is houtenkeukenopmaat.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De klant is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst. 

 

Artikel 15 – Klachten:

 

Alle klachten met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst of de hoedanigheid van het product zullen door keukenelektro.nl serieus in behandeling worden genomen. De klacht dient door de klant per e-mail, brief of fax kenbaar gemaakt te worden. Houtenkeukenopmaat.nl zal de klacht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 werkdagen na ontvangst daarvan, trachten op te lossen.
 

Artikel 16 – Geschillen / Toepasselijk recht:

 

1)      Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de (kanton)rechter bevoegd in de vestigingsplaats van houtenkeukenopmaat.nl. Niettemin heeft houtenkeukenopmaat.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

2)      Op alle aanbiedingen en elke overeenkomst tussen houtenkeukenopmaat.nl en de klant is Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 17 – Beveiligingsverklaring:

 

 1. Houtenkeukenopmaat.nl gebruikt de gegevens van de klant uitsluitend voor het afhandelen van de bestelling. Alle klantgegevens worden met inachtneming van de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) door houtenkeukenopmaat.nl opgeslagen en verwerkt.
 2. De klant kan te allen tijde kosteloos zijn persoonlijke gegevens opvragen, corrigeren, intrekken of verwijderen, door schriftelijk contact op te nemen met houtenkeukenopmaat.nl.
 3. Houtenkeukenopmaat.nl geeft de persoonlijke gegevens van de klant, met inbegrip van zijn adres en e-mailadres, niet door aan derden zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de klant. De klant kan deze toestemming te allen tijde intrekken. Hiervan uitgesloten zijn de bedrijven die door keukenelektro.nl worden ingeschakeld voor de uitvoering van de orders en die voor de afwikkeling van de bestelling bepaalde gegevens nodig hebben (zoals de expediteur die de levering uitvoert en de kredietinstelling die zorgt voor het afhandelen van de betaling). In deze gevallen worden echter uitsluitend de minimaal noodzakelijke gegevens doorgegeven.
 4. Houtenkeukenopmaat.nl maakt in haar webwinkel gebruik van cookies om informatie over de klantgegevens op te slaan. Bij een volgend bezoek aan de winkel kunnen deze gegevens snel worden opgeroepen. Dankzij deze cookies hoeft de klant niet telkens opnieuw diverse formulieren in te vullen. 

 

Artikel 18 – Wijziging van de algemene voorwaarden:

 

Houtenkeukenopmaat.nl is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.

 

 

 


Voorwaarden Veelgestelde vragen E-mail: info@houtenkeukenopmaat.nl
Privacy Policy Betalingsvoorwaarden Tel: 0599 - 47 06 05
Sitemap Garantie  

Houtenkeukenopmaat.nl is een onderdeel van Gerard Hempen Keukens van Hout  |  Copyright: Houtenkeukenopmaat.nl  |  Realisatie: Yze Webdesign